Algemene Voorwaarden (AGV)

Algemene voorwaarden van KiesRestaurant.com
1 Definities en uitvoering

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1
KiesRestaurant.com: Een onderneming onder verantwoordelijkheid van Sarah Gielen als natuurlijke persoon, Calle Tenerife 3, 03580 Alfaz del Pi, Alicante, España, met ondernemingsnummer ES X7857395C.

1.1.2
Doelstelling: KiesRestaurant.com is een online platform dat bedoeld is om in België en Nederland restaurants en alle daaraan gerelateerde bedrijven zoals onder andere brasseries, pizzeria's, fastfood restaurants, pita zaken, kebab zaken, frituren, snackbars, broodjeszaken, catering bedrijven, et cetera te promoten.

1.1.3
Inhoud: Het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van KiesRestaurant.com en/of derden.

1.1.4
Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen adverteerders en KiesRestaurant.com inzake deze algemene voorwaarden en het gebruik van de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor adverteerders met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met de eigen advertentie.

1.1.5
Partijen: Enerzijds KiesRestaurant.com en anderzijds iedere bezoeker van deze website en de adverteerders.

1.1.6
Registratie/registreren: Het aanmaken van een account via een elektronisch formulier in deze website.

1.1.7
Website: De website KiesRestaurant.com is de tool die toegang geeft tot alle informatie over de diensten die KiesRestaurant.com te bieden heeft, alsook voor het gebruik maken van deze diensten.

1.1.8
Dashboard: na het invullen van de juiste login gegevens komt de adverteerder terecht in het dashboard, en kan men gebruik maken van de functionaliteiten voor het beheren van de eigen advertentie. De functionaliteiten zijn afhankelijk van het gekozen advertentiepakket.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker van deze website, op alle mogelijke overeenkomsten en iedere andere vorm van gebruik van deze website alsmede op alle daarmee verband houdende door KiesRestaurant.com te sluiten overeenkomsten met derden of adverteerders.

1.3
Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van en/of het registreren op deze website gaat ieder derde partij en iedere adverteerder akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Registratie is enkel mogelijk nadat men heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en ook volledig akkoord is met de toepassing van deze algemene voorwaarden.


2 De Overeenkomst

2.1
Na elektronische registratie conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent KiesRestaurant.com de adverteerder toegang tot het dashboard en is de adverteerder gerechtigd zijn advertentie op te maken en online te plaatsen in overeenstemming met het door hem gekozen advertentiepakket.

2.2
Het is een adverteerder behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van KiesRestaurant.com niet toegestaan derden toegang te geven tot zijn/haar persoonlijk dashboard en/of rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.3
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het verboden aan derden om zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van de website, aan adverteerders is het uitsluitend toegestaan zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van deze website via zijn/haar persoonlijk dashboard op de daartoe door KiesRestaurant.com voorgeschreven wijze.

2.4
KiesRestaurant.com streeft constant naar verbetering en is ten allen tijde bevoegd wijzigingen door te voeren in de opmaak en/of de functionaliteiten van het dashboard of de website.


3 Advertentie pakketten

3.1
GRATIS advertentie pakket: Een GRATIS advertentie pakket aanmaken is volledig gratis maar dient wel conform te zijn met deze algemene voorwaarden. Het GRATIS advertentie pakket bestaat uit een advertentie met volgende gegevens: Naam bedrijf, Telefoon, Land, Provincie, Stad/Gemeente. Deze advertentie verschijnt op de Provincie listing, Stad/Gemeente listing.
Er wordt een administratie dashboard meegeleverd voor het aanmaken en beheren van de advertentie met statistieken voor het opvolgen van het aantal verschijningen per pagina, (Desktop en Mobiel), via het dashboard is het ook mogelijk om up te graden naar een betaald advertentiepakket. In een GRATIS advertentie pakket is het niet toegelaten enige vermelding te maken van het e-mail adres of de website van de adverteerder of zijn onderneming.De inhoud van het GRATIS advertentiepakket kan u terugvinden op KiesRestaurant.com/adinfogratis.

3.2
PRO advertentie pakket: Aan het plaatsen van een PRO advertentie is een kostprijs verbonden van 75,- EUR per jaar. De inhoud van het PRO advertentiepakket kan u terugvinden op KiesRestaurant.com/adinfopro

3.3
SPOTLIGHT advertentie pakket: Aan het plaatsen van een SPOTLIGHT advertentie is een kostprijs verbonden van 195,- EUR per jaar. De inhoud van het SPOTLIGHT advertentiepakket kan u terugvinden op KiesRestaurant.com/adinfofull. De extra grote foto voor de GROTE EN ZEER OPVALLENDE FOTOADVERTENTIE bovenaan in de pagina van uw provincie kan u via upload in het dashboard opladen of per email verzenden naar info@kiesrestaurant.com, deze extra grote foto wordt manueel bewerkt door KiesRestaurant.com, de GROTE EN ZEER OPVALLENDE FOTOADVERTENTIE bovenaan in de pagina van uw provincie verschijnt in een random volgorde. Het SPOTLIGHT advertentie pakket wordt beperkt tot maximum 3 advertenties per provincie. Indien alle advertentieplaatsen bezet zijn in de provincie van de adverteerder, kan de adverteerder zich op een wachtlijst plaatsen. Zodra er advertentieruimte vrijkomt, wordt de adverteerder gecontacteerd door KiesRestaurant.com en kan hij zich aanmelden voor het SPOTLIGHT advertentie pakket in de gekozen provincie.

3.4
Hernieuwing van het advertentiepakket: Adverteerders kunnen ten alle tijden hun advertentiepakket hernieuwen zonder dat de vervaldag reeds verstreken dient te zijn. Bij hernieuwing wordt een nieuwe termijn van 1 jaar bijgeteld vanaf de vervaldatum van de huidige advertentie.

3.5
Upgrading van het advertentiepakket: Adverteerders kunnen ten alle tijden hun advertentiepakket upgraden zonder dat de vervaldag reeds verstreken dient te zijn. Bij upgrading begint een nieuwe termijn van 1 jaar vanaf de datum van de upgrading.

3.6
Gratis = Effectief gratis. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat aanbiedingen onder de term "GRATIS" ook staan voor totaal en onvoorwaardelijk "GRATIS", dus geen verdoken verkooptechnieken, geen enkele contractuele verbintenis, geen enkele vorm van stilzwijgende verlenging enz...

Ook voor de betaalde advertentiepakketten zijn er geen contractuele verbintenissen en er is ook geen sprake van stilzwijgende verlengingen, doel van KiesRestaurant.com is uitsluitend klantenbinding te doen door het verwezenlijken van hoge kwaliteitsnormen en succes te bouwen op een hoge klanttevredenheid.

De advertentie pakketten die gratis zijn aangeboden via promotie acties kunnen online worden weergegeven in de vorm zoals die is omschreven bij ieder betreffende pakket.

3.7.1
Facturatie (bij het PRO en SPOTLIGHT pakket): Op werkdagen word uw factuur binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling opgemaakt en zal deze verzonden worden aan het e-mailadres dat u gebruikt heeft om te registreren bij KiesRestaurant.com.

3.7.2
Opmerking BTW: Daar Kiesrestaurant.com diensten levert en factureert vanuit Spanje is dit een Intracommunautaire levering aan bedrijven in België en Nederland waardoor een nul tarief voor BTW van toepassing is op voorwaarde dat de koper beschikt over een geldig BTW nummer. [“Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 25 van het BTW wetboek (Spanje - EU)”.]4 Algemene regels voor gebruik van de website en het dashboard

4.1
Het verspreiden, kopiëren en/of hergebruiken van delen uit de website en/of het dashboard met inbegrip van het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van KiesRestaurant.com en/of derden, social media inbegrepen, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van KiesRestaurant.com.

4.2
Het is niet toegestaan om, met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen verkrijgbare web browsers en/of de eventuele andere middelen die KiesRestaurant.com uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen, enige inhoud binnen de website/het dashboard te benaderen.

4.3
Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld accountgegevens en gebruikersnamen van de gebruikers van de website en/of het dashboard te verzamelen of anderszins te verwerken, ongeacht het zich handelt om adverteerders of derden, tenzij dit in het kader van rechtstreeks contact dan wel anderszins met schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.

4.4
KiesRestaurant.com verleent de uitbaters van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materialen uit de website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. KiesRestaurant.com behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

4.5
De adverteerder verbeurt bij overtreding van hetgeen is bepaald in van punt 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, na elektronische (via e-mail) ingebrekestelling en na het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn, een boete aan KiesRestaurant.com voor een bedrag ter hoogte van € 500,- per overtreding, onverminderd het recht van KiesRestaurant.com of schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.


5 Verplichtingen KiesRestaurant.com

5.1
De verplichtingen van KiesRestaurant.com zijn steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

5.2
KiesRestaurant.com zorgt ervoor dat de website en het dashboard 24 uur per dag, 7 dagen per week,alle dagen van het jaar beschikbaar zijn. Mogelijk treden er storingen op binnen de website en/of het dashboard, indien zulke gebeurtenissen zich voordoen, dan zal KiesRestaurant.com deze storingen zo spoedig mogelijk verhelpen en oplossen.


6 Verplichtingen adverteerders

6.1
Een adverteerder is verplicht om alvorens over te gaan tot registratie, zich goed op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.

6.2
Een adverteerder is gehouden tot naleving van deze algemene voorwaarden en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van KiesRestaurant.com schaden of kunnen schaden.

6.3
KiesRestaurant.com is gerechtigd om een adverteerder per direct geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het dashboard alsook het account van de adverteerder te beëindigen, indien er naar het oordeel van KiesRestaurant.com sprake is van handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan wel schadelijk zijn voor de website en/of KiesRestaurant.com, dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of de goede zeden.


7 Looptijd voor elk advertentie pakket

7.1
Door registratie, na acceptatie van deze algemene voorwaarden en het voldoen van de nodige financiële aspecten wordt het advertentie pakket van de adverteerder actief voor 1 jaar, dit geldt ook voor het GRATIS advertentie pakket.

7.2
Iedere adverteerder wordt tijdig op de hoogte gebracht over de vervaldag van de advertentie per e-mail. Ook de adverteerder die gebruikt maakt van het GRATIS advertentiepakket dient zijn advertentie elk jaar te hernieuwen.

7.3
De jaarlijkse advertentie kost dient uiterlijk op de vervaldatum betaald te zijn, bij verzuim van betaling heeft een adverteerder nog toegang tot het dashboard dat verbonden is aan zijn " account" maar de advertentie wordt offline gezet. De adverteerder kan zijn advertentiepakket hernieuwen en/of upgraden naar een hoger pakket.


8 Het beëindigen van een advertentie pakket

8.1
Indien een adverteerder op eigen initiatief zijn account en advertentie pakket wenst te beëindigen, kan dat zonder een reden op te geven door ons te contacteren via info@kiesrestaurant.com of het contactformulier binnen de website.

8.2
KiesRestaurant.com kan het gebruik van het account zonder opzegtermijn beëindigen: a. indien de adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, een pre pack situatie van toepassing is, indien aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, en/of adverteerder op andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest; b. indien adverteerder tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zoals vervat in deze algemene voorwaarden en deze tekortkoming na elektronische (via e-mail) ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn is overschreden; c. indien KiesRestaurant.com constateert dat derden gebruik maken van het dashboard van de adverteerder.

8.3
Beëindiging op grond van artikel 8.2 laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschilbeslechting.

8.4
KiesRestaurant.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding indien de overeenkomst beëindigt wordt uit hoofde van hetgeen is bepaald in artikel 8.2.

8.5
Indien er op grond van artikel 8.2 een betalend advertentie pakket wordt afgesloten is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetalingen van gelden.


9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1
Hoewel KiesRestaurant.com er met de uiterste zorg naar streeft dat de werking van de website en/of het dashboard en de daaraan gerelateerde diensten ten alle tijde optimaal verzorgd en onderhouden zijn, kunnen er in geval van heirkracht eventuele fouten of onvolledigheden opduiken waarvoor KiesRestaurant.com niet aansprakelijk kan worden gesteld. KiesRestaurant.com is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren werken van de website en/of het dashboard, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van KiesRestaurant.com.

9.2
KiesRestaurant.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website en/of het dashboard of enig onderdeel daarvan.

9.3
KiesRestaurant.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opslaan of verwijderen van inhoud die door de adverteerder is geplaatst op de website en/of het dashboard.

9.4
KiesRestaurant.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website en/of het dashboard en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

9.5
De totale aansprakelijkheid van KiesRestaurant.com voor mogelijk geleden en/of te lijden schade door adverteerder(s) is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een maximaal bedrag van € 100,-. De aansprakelijkheid van KiesRestaurant.com voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van adverteerders, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande delen onder artikel 9, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.6
De in de voorgaande delen onder artikel 9 genoemde beperkingen zullen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KiesRestaurant.com.

9.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is ten allen tijde dat adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en onderbouwd met voldoende documentatie en afdoend bewijs meldt aan KiesRestaurant.com. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KiesRestaurant.com vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle hieronder opgesomde gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens KiesRestaurant.com aan adverteerder verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan KiesRestaurant.com toe te rekenen oorzaken, waaronder -doch niet uitsluitend- veranderende wetgeving.


10 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

10.1
Een adverteerer is niet gerechtigd om interne informatie uit de besloten delen van het dashboard die deels vertrouwelijk is omtrent werking en uitvoering alsook promotie van advertenties etc. te delen of kenbaar te maken aan derden.

10.2
KiesRestaurant.com zal de door de adverteerder verstrekte persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden, met inachtneming van de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die KiesRestaurant.com vraagt met het oog op de identificatie van de adverteerder en/of zijn vertegenwoordigers zullen door KiesRestaurant.com uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende natuurlijk persoon, of onderneming en worden bewaard conform hetgeen is bepaald in de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

10.3
KiesRestaurant.com zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens van adverteerders, met dien verstande dat er met betrekking tot de registratie-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.

10.4
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en overige gegevens die aan KiesRestaurant.com worden verstrekt geeft adverteerder verder zijn expliciete schriftelijke toestemming aan KiesRestaurant.com om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform gerelateerde berichten of om adverteerder te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van KiesRestaurant.com. Verder zal KiesRestaurant.com de persoonlijke gegevens van de adverteerder uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover KiesRestaurant.com hiertoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.


11 Inhoud en intellectuele eigendomsrechten

11.1
KiesRestaurant.com heeft geen directe invloed op de inhoud of de gegeven meningen en opvattingen die tot uiting komen binnen advertentiepagina's, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die berokkend wordt aan advertenties en/of derden die het gevolg is van inhoud die wordt weergegeven in advertentiepagina's binnen de website. Er mag bij het aanmaken van een advertentie onder geen enkele omstandigheid inbreuk gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatige en/of strafbare inhoud worden weergegeven in een advertentie ten opzichte van derden. KiesRestaurant.com controleert de inhoud van een advertentie niet voorafgaand aan plaatsing. De adverteerder begrijpt dat alleen hij zelf aansprakelijk is voor de inhoud van zijn advertentie en gaat ermee akkoord dat alleen hij zelf verantwoordelijk is voor de door of namens hem/haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

11.2
Op de inhoud van advertenties rusten intellectuele eigendomsrechten van adverteerders en/of diens licentiegevers. Op de volledige inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten van KiesRestaurant.com en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de adverteerder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het plaatsen van een advertentie, en is voor ieder ander gebruik, behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan voorafgaande schriftelijke toestemming van de adverteerder die de advertentie heeft geplaatst en/of KiesRestaurant.com vereist.

11.3
Het is de adverteerder niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van KiesRestaurant.com te verwijderen of te wijzigen.


12 Algemene bepalingen

12.1
KiesRestaurant.com heeft het recht om, zonder enige reden op te geven, een advertentie of een adverteerder te weigeren voor gebruik van de website.

12.2
Ondanks het feit dat KiesRestaurant.com de grootst mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de website, kan KiesRestaurant.com geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

12.3
KiesRestaurant.com heeft het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

12.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

12.5
KiesRestaurant.com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde, waaraan de adverteerder reeds op voorhand zijn medewerking verleent.

12.6
Op de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan bij de Spaanse territoriaal bevoegde rechter te Alicante aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is , tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegdheid is verleent.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 28 januari 2022 en zijn gekend onder "Algemene Voorwaarden (AGV)".

Privacybeleid Cookiebeleid Disclaimer SitemapCopyright © 2023 KIESRESTAURANT.COM
Algemene voorwaarden (AGV)

Powered by Global Internet Consulting